پيكان چيزي كم از سپاهان نداشت / بازيكنان، يك تيم نبودند!/ 10 ميليارد براي چند بازيكن خاص بود، 10 ميليارد