لیست خرید برانکو حاضر است؛ دو بازیکن فولاد در راه پرسپولیس