ایجاد سیستم‌های مبتنی بر مراقبت بهداشت اولیه در مواجهه با چالش‌های سلامت ضروری است