قابلیت سنجش میزان خواب و پیدا کردن ساعت گم شده به اپل واچ اضافه می شود