دولت یازدهم تاکنون در برابر تغییر مدیرانش سعه صدر داشته/ کدام مدیر از کار برکنار می‌شود؟