ساعت کار بالای کارگران معدن با حقوق پایین آنها همراه است/ انتقاد از عدم رسیدگی بازرسان کار به موضوع ک