آل سعود تا چه زمانی می‌تواند به حیات نباتی خود ادامه دهد/ کشور 21 میلیون نفری که از چین و هند بیشتر تسل