افتتاح سه طرح دانش بنیان باحضورمعاون رئیس جمهور در لرستان