بیش از 11 هزار خانوار عشایری استان کرمان کوچرو هستند