سودجویان به دنبال تصاحب 2 هزار و 600 هکتار زمین در منطقه 18 هستند