بازگشت پناهندگان توأم با امنیت ماندگارترین راه‌حل/دولت افغانستان از مهاجران حمایت کند