طومار ۲۰ متری ۷۰۰ دانش آموز برای انتقال گرمخانه مشیریه به مکانی دیگر