مشاجره لفظی میان اعضای شورای شهر تهران جلسه را به حاشیه کشاند