برگزاری نشست بازخوانی و بازتعریف علوم اجتماعی ازمنظر حکمت صدرایی