تحلیلگر آمریکایی: دیگر توان ابرقدرت بودن را نداریم