همایش ارتباط و تعامل دانشگاه با صنعت چاپ برگزار می‌شود