هیئت سیاسی طالبان افغانستان به‌رهبری طیب آغا در ایران