فلسطین: بدون قدس، هیچ صلحی در خاورمیانه محقق نمی‌شود