توسعه همکاری‌های بین‌المللی علمی و فناوری بررسی می‌شود