کارگاه آموزشی زلزله آزما با حضور هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس افتتاح شد