همسران به جای عیب جویی به عیب­زدایی از همدیگر بپرازند