شرکت ورشکسته آمریکایی اطلاعات خصوصی 67 میلیون مشترکش را می فروشد