حذف۳میلیون آماده به کار از گردونه رقابت/سن بیکاری جوانان بالا رفت