نمایش و نقد «من دیه گو مارادونا هستم» در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی