گرمخانه ها نبايد مزاحمتي براي شهروندان داشته باشند/ لزوم ورود وزارت کشور به معضلات منطقه 18