شهرداری دلش نمی‌خواهد به تذکرات شورای شهر پاسخ دهد