واحدهای تولیدی مصادره شده به چرخه تولید برمی گردند