حبس ابد برای ۴ افسر قطری به جرم توهین به رئیس امارات