انتقال آب از دریای عمان برای خراسان جنوبی در دستور کار دولت قرار گرفت