دست اندازی حفاران غیرمجاز بخش عمده میراث فرهنگی مازندران را نابود کرد