گرانی میوه خشم روحانی را برافروخت/نامه به جهانگیری+سند