سخنرانی «دکتر فرهنگ» درباره ازدواج آسان در فرهنگسرای بهمن