نخستين همايش ملى فرهنگ، هويت شهرى و گردشگرى در مشهد برگزار شد