شهنازی دستاوردهای میزبانی اجلاس شورای المپیک آسیا را تشریح کرد