ترکیب تیم های کشتی آزاد نوجوانان و جوانان اعزامی به رقابت های آسیایی مشخص شد