درخواست تجار پاکستانی به اختصاص بودجه کافی برای احداث خط لوله صلح