ادامه ساخت و سازها در فضاي سبز پايتخت اين بار در منطقه يک