دلواپسی نماینده قزوین از برخی خواص بلند پایه/ قلندران سیاسی را قُلدر می‌دانم