دولت روسیه سیستم عامل اختصاصی موبایل برای شهروندانش می سازد