سفر کلوپ به استانبول برای مذاکره با یک تیم ترکیه‌ای