کنترل هوشمند و نصب دستگاه‌های GPS به‌ زودی در سرویس مدارس