قاهره، دخالت‌های آنکارا در امور داخلی‌اش را محکوم کرد