مهر تایید سازمان نظام مهندسی بر ایمن نبودن مجتمع تجارت جهانی فردوسی