بیش از یک میلیارد ریال زکات در شهرستان نیر جمع آوری شد