هشدار مدیریت بحران استانداری خوزستان نسبت به ورود گرد وغبار به این استان