آیت الله حکیم بر لزوم آموزش احکام اسلامی بدون شرم و حیا تأکید کرد