هکر آمریکایی کنترل هواپیما را از دست خلبان خارج کرد