تحلیل ایسنا/بررسی احتمالات نیمکت فصل آینده استقلال/ مجیدی دستیار می‌شود؟