تغییر زمان برگزاری هفتمین گردهمایی اساتید علوم عقلی