روایت رییس شورای شهر بوکان از امضاء تفاهم نامه با سرمایه گذار خارجی